Söderslätts Fågelklubb

        -med fokus på naturen


-med fokus på naturen

Näsbyholmssjön
Gärdslöv
Börringesjön
Kåseberga
Stavsten
Åmossarna
Smyge dunge
Smyge dunge
Skyttanäbban
Skyttanäbban
Trelleborgs hamn
Näsbyholmssjön
Näsbyholmssjön
Börringe Mad
Stavsten
Näsbyholmssjön
Kullatorp östra

Hej alla naturvänner!

Som ni säkert sett eller hört upphör alltså Söderslätts Fågelklubb med sin tidigare utformning. Det blir alltså inga fler halvårsprogram och hemsidan upphör vid årsskiftet. Passa därför på att kopiera sådant material som du vill spara, t.ex. bilder, referat och länkar.

  • ’Klubben’ kommer dock att finnas kvar i en ny och förenklad form där vi håller kontakt via en mailinglista eller kontaktlista. För detta krävs att vi har tillgång till din epostadress och helst telefonnummer. På så vis kan vi (gamla admingruppen; Anders, Christer och Lars) skicka ut info när det är dags för spontana exkursioner i när- eller fjärrområdet.
  • Ingen av oss i admingruppen åtar oss längre att vara formella ledare utan vi ses alla under angenäma former i skog och mark. Den som har något intressant att bidra med delger oss andra. Någon visar förstås vägen vi promenerar!
  • Vår förhoppning är att även framledes kunna fokusera på det mesta inom vår natur. Det vi inte kan hjälps vi åt med att ta reda på. Vi försöker hela tiden att bredda vårt naturintresse, speciellt i dessa tider då den biologiska mångfalden står högt på dagordningen.
  • Samtidigt ges det möjlighet för vem som helst att komma med förslag på mål. Hittar du ett område som är värt att visas för andra så tveka inte att höra av dig. Ett riktmärke kan vara att en tur anges ca en vecka i förväg. Vid turer som är mer väderberoende kan dock kortare framförhållning än så ske.
  • Vi kallar oss inte längre en fågelklubb utan vårt arbetsnamn blir tills vidare Söderslätts Naturgrupp. Fler och bättre förslag mottages tacksamt.
  • Du som finner det nya konceptet intressant och vill vara med på kontaktlistan kan alltså redan nu meddela Christer. Ange då namn, epost och mobilnummer. Du som fått denna information via mail behöver bara meddela om du vill bli struken från listan. När väl en programpunkt utannonserats via mail, och LineBand Söderslätts Natur för dig som har det, vill vi gärna att du meddelar ditt deltagande senast kvällen innan via mail eller SMS.


Välkommen ut i vår natur!

Anders, Christer och Lars

Skogsgräsfjäril
Ekoxe,  Foto: Christer

Eksholmssjön 19 juni 2019

En liten tapper skara mötte upp till vårens sista onsdagsträff. På programmet stod främst att få se ekoxar på en av Skånes bästa lokaler för arten. Vädret var utmärkt denna kväll och endast en liten bit från parkeringen stannade vi till och började spana på några medelstora ekar intill stigen. På lagom höjd kunde vi beskåda 4 ekoxar på närhåll och alla kunde fotografera de fridlysta insekterna. Det var dels en stor hane med sin hona i tryggt förvar under sig (honan kan skymtas på bilden) och dels en betydligt mindre hane också han med en hona i sällskap.

Hanen får oftast utkämpa ett hårt liv vid bataljer med andra hanar och i regel dör han strax efter parningen. Hans liv brukar därmed inte vara längre än ett par veckor medan den mindre honan kan leva upp emot två månader. Livet som larv är däremot betydligt längre, oftast 5 år under jord, där den lever på döda rotdelar av ek eller andra lövträd.

När vi sett oss mätta på de säregna och stora skalbaggarna gick vi en runda och imponerades av de gigantiska träden i reservatet. Området är välbesökt av bl.a. friluftsfolk men det är sevärt även ur natursynpunkt.

Smultronvisslare
Humleblomster
Komstad ängar

Komstad - Listarum 2 juni 2019

Exakt ett år efter vårt första besök vid de natursköna ängsmarkerna vid Komstad, var det dags för en uppföljning. Lite frodigare vegetation denna gång med ännu mer blommor. De botaniskt kunniga kunde bokföra en lång rad med trevliga örter som t.ex. humleblomster, teveronika, mandelblom, ältranunkel, småvänderot, ärenpris, majnycklar, buskviol, tätört och svinrot.

Trots att himlen var mulen till en början flög en del fjärilar, både dag- och nattfjärilar. Extra skyddsvärda arter var t.ex. smultronvisslare och ängsnätfjäril som vi såg med flera ex. Dominerande arter var annars kamgräsfjäril och mindre guldvinge. En vacker humleblomfluga fångade vårt intresse och kunde beskådas fint i en burk. Flera fågelarters sång kompletterade den rogivande promenaden som delvis gick över fuktstråk, stängsel och koblajor. Ett par grupper med ungdjur visade sig vara väldigt närgångna eller snarare nyfikna på oss. Dessa ängsmarker ligger avsides och besöks sannolikt mycket sällan av andra människor än de som ser till kreaturen.

Just när vi slagit oss ned på lämpliga stenar för att fika kom solen fram på allvar. Under hela vandringen tillbaka kunde vi riktigt njuta av värmen. Allt fler fjärilar visade sig och vid en liten göl stannade vi till för att studera ev. trollsländor. Vi fick snabbt syn på en hane av bred trollslända, en lätt art att bestämma tack vare dess kraftiga, blå bakkropp. Honan har dock brungul bakkropp och plötsligt såg vi hur just en hona doppade ned bakkroppsspetsen upprepade gånger i vattenytan på ett rytmiskt sätt. Äggläggning var på gång!

Väl tillbaka vid bilarna tog vi den korta turen upp till Listarum där vi stannade till vid en imponerande blomrik sydslänt med bl.a. tjärblomster i mängd. Efter att ha letat en kortare stund stötte vi så på en annan av dagens målarter i fjärilsväg, den starkt hotade backvisslaren, som enbart förekommer på några få platser i östra Skåne. Listan kompletterades även av en vacker hane av svingelgräsfjäril och ett tiotal mindre taggmätare flög upp från vegetationen.

Efter en snabbfika tog vi oss till sist bort till en närliggande grushed, där det för några år sedan upptäcktes en rik förekomst av skogsvisslare. Nu sjöng dess flygtid på sista versen så vi fick bara se några ganska slitna ex. Trots allt hade vi fått se Skånes alla tre visslararter inom nära nog samma område. Det finns nog ingen annan lokal i Sverige som kan uppvisa tre arter visslare samtidigt.

Som avslutning på dagen fick vi en i Sverige ganska ovanlig fjärilsupplevelse. Vid ett mycket litet fuktparti med grunt vatten hade närmare hundra hanar av puktörneblåvingar samlats. Fenomenet brukar kallas puddling och förklaras av att hanarna på så sett får i sig närsalter som de sedan kan överföra till honorna vid parningen. Beteendet med puddling är av någon anledning vanligare längre söderut i Europa. Nöjda med dagens naturupplevelser var det nu hög tid att åka hemåt.

Kartfjäril

Vombområdet 19 maj 2019

Idag gjorde vi den ganska traditionella vårturen till Kranke-Vombområdet. Solen hade svårt att komma fram men vi fick ändå en fin vandring inne i Vombs Fure. På lite avstånd kunde vi höra en sommargylling flöjta några gånger. Längs rundan såg vi flera holkar som alla var bebodda av svartvit flugsnappare så vi kunde verkligen nöta in dess lite hackiga sång. På småfågelsidan hörde vi även flera olika sångare som till exempel några rörsångare vid Gröne damm, en vassbevuxen damm mitt inne i furet. Här kunde även några deltagare höra och se rörhöna. Strax intill uppmärksammade vi en annan sångare fast nu inne i tall/björkskogen. I denna miljö trivs grönsångaren och vi fick en fin uppvisning på närhåll av dess typiska sång, omväxlande likt ett dallrande mynt på hårt underlag respektive ett upprepat lite vemodigt och mjukt pjuu – pjuu – pjuu.

Efter fikat vid parkeringen gjorde vi ett försök att få se några vitvingade tärnor i Vombsjön. Troligen hade de hunnit dra iväg men vi kunde se några exemplar av dess släkting, svarttärnan.
Ute på Vombs ängar stannade vi till och studerade några storspovar och en närgången vit stork bland flera andra arter.
Från Silvåkra tog vi oss på grusiga vägar ned till ett område på gränsen mellan Revingefältet och den norra delen av Vombs ängar. Solen tittade äntligen fram och genast flög lite fjärilar framför oss, bland annat puktörneblåvinge och kartfjäril – arter som ingen av oss hade sett tidigare i år. Även några dagflygande nattfjärilar sågs som ängsmätare, rutig buskmätare och grå mårfältmätare. Vi spanade ut över ängarna och de dammar som anlagts här. Massor av vitkindade gäss rastade vilka tog till vingarna när en gammal havsörn seglade över. I vattnet födosökte bland annat två skärfläckor och en större flock med snatteränder. Tiden rann iväg och dagens exkursion avslutades här.


Fågeltornskampen 4 maj 2019!

Fågeltorrnskampen genomförs varje år den lördag som infaller mellan 3 och 9 maj. Då gäller det att mellan klockan 05.00 och 13.00 bemanna alla torn och plattformar och därifrån räkna in alla fågelarter som ses och hörs.

För vår del var det andra året vi ställde upp och liksom förra året hade vi valt Börringe mad. I år hade vi inga större förhoppningar eftersom det bara var ett par plusgrader och tidvis snöblandat regn när vi startade. Till detta hade vi en skarp vind som kom in från nordväst. 

Men, skam den som ger sig. Med Franckes bullar och nybryggt kaffe innanför västen rasslade arterna in och när tiden var mogen för att bryta hade vi räknat in 62 arter. Detta att jämföra med förra årets 61.Sumpskogar vid Fjällfotasjön 14 april 2019

Efter ljumma vårvindar tidigare i veckan var det nu lite mer bistert i den kyliga nordostvinden. Sju deltagare fick dock uppleva en naturskogsliknande vildmark i området norr om sjön. I nivån under den gamla strandvallen utbreder sig vidsträckta sumpskogar med ett rikt djurliv. Hjortdjur och vildsvin hittar här nästan helt orörda marker för både skydd och föryngring.

Även fågellivet är rikt trots att det var lite dämpat just idag. Området är hemvist för arter som duvhök, havsörn, mindre hackspett, skogssnäppa m.fl. Det mycket stora inslaget av död ved, både torrakor och lågor skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. På all död ved hittade vi flera arter av tickor som t.ex. eld-, fnöske- och björkticka. En annan svamp som Bosse och Yvonne hittade var bokdynsvamp på ett boketräd. Några maffiga rotvältor fångade vårt intresse och gruppen skulle förstås förevigas framför den största. Trädslagen dominerades av al och björk men på de lite torrare markerna fanns gran, bok och ek medan sälgen dominerade närmast sjökanten. Markvegetationen var ganska mager av hedtyp med inslag av blåbärsris. På grund av störningsrisken för fågellivet fick besöket ute på Fjällfota Ljung inställas.

Efter förra sommarens torka tappade begreppet sumpskog lite mening. Ända fram i januari i år var det mycket torrt i skogarna. Nu var det dock mer normal fuktighet, dvs. ganska blött men vi tog oss fram torrskodda hela vandringen som till större delen gick i obanad terräng utanför skogsvägarna. Skogen innanför sumpskogen är gammal kulturmark med mycket rester av hägnadsvallar och gamla körvägar, s.k. hålvägar. Lämningarna efter gårdsmiljöer och torp är dock svårare att hitta inne bland lärkplanteringar mm. Är man intresserad att leta efter sådant är hemsidan Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/ mycket bra att börja med.

Till sist lite mer från vår artlista (totalt knappt 30 fågelarter): korp, sparvhök, gråhakedopping, vigg, gransångare, svartmes, entita, trädkrypare, domherre, större hackspett, taltrast och så en lite vilsen humla som irrade runt oss under fikapausen nära sjön.

 

Björkesåkrasjön söder 20 oktober 2018

Trots lite morgonregn mötte sju personer upp till dagens exkursion i skogsmiljön söder om Björkesåkrasjön. Vi passerade olika biotoper som lövskog, sumpskog, hygge, sjöstrand, myr och ängsmark. Markägaren här satsar mycket på viltvård och jakt. Flera utfodringsplatser fanns längs turen där vi kunde beskåda olika arter småfåglar som nötväcka, bergfink, gulsparv och entita. Av det större viltet fick vi se rådjur och en flock med dovhjortar som födosökte ganska nära oss i en glänta. Ett par av dessa var mycket mörka vilket lär vara ett resultat av den avel som bedrivits i fångenskap och som sedan kommit ut i den vilda populationen. Av den täta stammen med vildsvin fick vi endast se dess spår av tramp och bök.

När vi kom ut på ett större hygge visade sig solen och den lite ruggiga starten kändes nu som bortblåst. Vi följde skogsvägen ned mot sjön och i den snåriga strandvegetationen hittade vi snart ut till en brygga som sett sina bästa dagar. Alla kom dock lyckligt ut och tillbaks på densamma. Den extremt torra sommaren har satt sina spår i sjön. Hela södra delen var nu täckt med vass och kaveldun och de öppna vattenytorna vi kunde överblicka var ganska små. Under tiden vi fikade här fick vi uppleva en del trevliga fågelfynd. På en nu torrlagd stenrevel rastade tre havsörnar, en sen fiskgjuse drog över och en pilgrimsfalk fick en stor flock med tofsvipor att komma på vingarna. Tidigare i veckan hade några ägretthägrar hållit till i sjön men vi fick nöja oss med ett flygande ex som sågs en kortare stund innan den försvann bakom träden ute på den största ön. Denna ö, som delvis begränsar utsikten från bryggan, har numera landförbindelse åt söder.

Vi fortsatte sedan österut nära strandregionen och kom fram till den s.k. Ljungen eller Slätteröds mosse som den också kallas. Lite om dess historia med bl.a. torvtäkt och kraftstation kan man läsa i referatet från den 30 april 2017 om du skrollar nedåt. Vi gjorde endast ett kortare stopp denna gång men kunde njuta av stillhet, höstfärger och vyn av en för oss ovanlig miljö med vildmarkskänsla. Promenaden gick vidare på skogsvägar innan vi vek av och ut på öppen ängsmark. I angränsande fruktbärande buskage trivdes trastar av olika arter, inte minst rödvingetrastar. Någon testade smaken på några små vildäpplen men omdömet blev att de lämpligen bör lämnas åt fåglarna. Cirkeln var nu sluten och efter den sista backen var vi framme vid bilarna och alla var nöjda med vad naturen bjöd på denna höstdag. Drygt 40 fågelarter bokfördes och en komplett artlista hittar du här.

Almsnabbvinge

Fjärilar runt Krankesjön 7 juli 2018

Klockan halv nio samlades 10 deltagare vid Stensoffa ekologiska station. Ganska snart drog vi oss ut på en lite knagglig äng där pansarvagnar kör omkring då och då. Nu var det dock lugnt och vi kunde börja studera insektslivet och speciellt fjärilsfaunan. En av dagens målarter var den stora sälgskimmerfjärilen och nästan direkt kom ett ex och flög över oss. Vi gick sakta ned mot ett skogsbryn och här fick vi ännu bättre utdelning. Med hjälp av medhavd vinbete fick vi se tre olika skimmerfjärilar som sög i sig det ”götta”; vinbetet eller direkt från ett fuktigt jordparti. Kamerorna gick varma! Arten besöker aldrig blommor för att suga nektar utan klarar sig med s.k. honungsdagg uppe i träden, frånsett att hanarna suger i sig närsalter för sin spermaproduktion. Inom samma lilla område fick vi även se flera ex av alm- resp. eksnabbvinge. Dessa lever normalt uppe i träden liksom föregående art men kommer ned till marknivå då och då. Andra trevliga arter var bl.a. kartfjäril, kvickgräsfjäril och amiral. På promenaden tillbaka såg vi sexfläckig bastardsvärmare och dess ganska nära släkting ängsmetallvinge, med sina vackert grönskimrande vingar. Någon hittade en större vårtbitare.Efter denna givande inledning körde vi till nordvästra delen av Krankesjön och Sjötorps ängar. Värmen var nu påtaglig men efter fika i skuggan av en stor björk var vi mogna för nya upptäckter på den vida och torra heden. Trots att gräset var ockrafärgat av torkan fanns likväl lite blommor, bl.a. rödklint och vädd. Fjärilslistan fylldes på med t.ex. ”smycket” vitfläckig guldvinge, ängsblåvinge, ängs- och brunfläckig pärlemorfjäril, sandgräsfjäril och några bredbrämade bastardsvärmare. Ned mot Länsmansbäcken där vi vände flög några stora och vackra silverstreckade pärlemorfjärilar och två tosteblåvingar for runt i en liten glänta. Ordet toste är f.ö. en gammal benämning på växten brakved som larverna lever av, bland annat.Sista anhalt var en repris på fjolårets ”SandLife”-lokal öster om Krankesjön. Här utmed den gamla järnvägsbanken var det betydligt magrare än vid förra besöket för ett år sedan. Trots allt hittade vi ännu en målart, den rödlistade och fridlysta svartfläckiga blåvingen. Larverna lever av backtimjan och har ett samspel med rödmyror på liknande sätt som alkonblåvingen. Rödlistad är även hedpärlemorfjärilen som sågs i ett par ex. På gamla banevallen uppehöll sig en stor och grå vårtbitare som först togs som arten ”grå vårtbitare” men som visade sig vara en färgvariant av den vanligare och normalt gröna ”större vårtbitaren”. Efter summering hade vi fått se 25 arter dagfjärilar samt därtill 3 arter bastardsvärmare och en handfull olika nattfjärilar, främst dagflygande mätare. Lite trötta bar det sedan hemåt till Sveriges VM-kvartsfinal mot England men det är en annan historia.

Smyge dunge 24/3

Ett glatt gäng efter en obs av 2 st 3k praktejder.Vi fick även se cirka 2000 sträckande ejder, samt ett antal sträckande smålommar.

Vi hade även insträck av bl.a  tranor, sädersärlor och sånglärkor.

Även en sträckande kentsk tärna fick vi uppleva.

Vindarna var väl inte optimala men det var ändå en härlig morgon!

Skäggmesspan

Albäck-Stavsten och lite småbåtshamn!

En exkursion uppdelad i tre delar med 10 deltagare.
Först en tur runt dammarna i Albäck. Målarten var kungsfiskare, men där kammade vi noll. Vi fick i stället nöja oss med tre större hackspettar som drog runt mellan björkstammarna
Norr om ”skogen” fick vi en första antydan om att våren är på väg då den talföra tofsvipan visade upp sig. Ytterligare ett vårtecken var fyra starar som betade på ängen.

Efter Albäck drog vi oss ner till Stavsten där dimman sakta drog in och tvingade oss till mera strandnära skådning. Vad gjorde det då det i stort sett var vindstilla och termometern visade åtskilliga plusgrader.
Bland arterna vi såg kan nämnas hundratals gravänder, flera forsärlor samt ett tiotal rödbenor som med sitt karaktäristiska läte drog längs stranden.

Efter fikat, vilket intogs i vindskyddet, gick vi tillbaka längs den stora vassdungen vilken ligger inbäddad i golfbanan. Efter tips från en annan skådare stannade vi vid platsen på bilden där flera skäggmesar visade sig.

Dagen avslutades vid Trelleborgs småbåtshamn där vi hade fyra forsärlor, en sävsparv (hona) samt en smådopping i ”Sumpen”.

Totalt fick vi, trots dimma, ihop 34 arter.
Artlista:klicka här.


Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

Vi vill

-skapa ett större intresse för djur och natur

- sprida intresse för

ornitologi och bevarandet av fåglarnas livsmiljöer i närområdet

- anordna exkursioner, sammankomster och föreläsningar

- samarbeta med andra föreningar som delar vår målsättning


 

Kommunornitologen

Nov-2018.

 

Våren-sommarens program för nedladdning

Eva, Anita tillsammans med en bred trollslända
Älggräspärlemorfjäril (överst) och hedpärlemorfjäril


Risen, Genarp 16 juni 2018

För en gång skull dominerade molnen på vår exkursion. Dock lugnt och skönt väder med lagom temperatur. Även om Risen har mycket att erbjuda den naturintresserade var det främst fjärilar som var målet på denna tur. Fjärilar och moln är i regel ingen bra kombination men skam den som ger sig. Vi lyckades vaska fram alla de trevliga arter som området kan bjuda på och faktiskt lite till.

Vi fick se hela fyra rödlistade arter varav en tillika fridlyst. I de lite fuktigare ängsmarkerna hittade vi först en vacker hane av violettkantad guldvinge. Strax efter kom en yster pärlemorfjäril som vi till sist fick se jättefint. Vi kunde studera de artspecifika detaljerna som är typiska för hedpärlemorfjäril och som skiljer den från några andra snarlika arter. Därutöver har man ofta god nytta av i vilken biotop man ser en fjäril.

I en mindre och frodig fuktsänka i annars snustorr miljö fann vi ett ex av den lilla mörka sotnätfjärilen. Något sliten var den men denna varma vår flyger de flesta fjärilar ca två veckor tidigare än normalt. Den sista i ”de fyras gäng” var den fridlysta svartfläckiga blåvingen. Det är vår största blåvinge i landet och har varit svår att hitta här på Risen de senaste tio åren. Så detta blev nog dagens överraskning! Arten är beroende av både backtimjan för larverna men också av en art av rödmyra som den har ett invecklat samspel med.

Flera andra fjärilsarter kunde bokföras som silverblåvinge och älggräspärlemorfjäril. Till avdelningen dagflygande nattfjärilar märktes speciellt en vit borstspinnare och något oväntat ett helfläckat vickerfly. Namnet ”vicker” syftar på larvens värdväxt som är kråkvicker och dylika arter.

Fågellivet var lite dämpat nu när många arter är mitt uppe i häckningen men sång av bl.a. taltrast och järnsparv kan nog tolkas som att de redan är i färd med en andra kull alt. omläggning.

Nöjda med dagens utbud av främst fjärilar begav vi oss hemåt efter ca fyra timmars lugnt strosande i natursköna marker.


Krankesjön - Vomb 10 juni 2018

Sol och värme har präglat våra exkursioner på senare tid och trenden fortsatte vid söndagens tur. Efter samlingen vid Silvåkratornet besteg vi det samma och kunde blicka ut över en nästan blank sjö. Numera är i stort sett alla småruggar borta, vilka tidigare fungerat som utmärkta boplatser för tärnor och mås. Ett bevis på utvecklingen var endast ett par skäggdopping på bo medan ett femtiotal ex låg samlade en bra bit ut i sjön. Glädjande var däremot en handfull svarttärnor som patrullerade fram och åter. Runt tornet kunde vi avnjuta en härmsångares variationsrika sång.

Vi traskade den korta stigen ned till gömslet där vi på njutbart avstånd kunde studera några av svarttärnornas förehavanden på de få små lerhögarna. Förhoppningsvis kan det bli någon häckning här. En ensam skäggmes flög över vassen medan flera trollsländor kunde studeras bl.a. en större sjötrollslända som vilade på spången. En fjäril som födosökte på några tistlar ute i vassen kunde bestämmas till en ängspärlemorfjäril. Någon hann att få se en hona av väggmurargeting som hade en fångad larv med sig som föda till sin egen avkomma.

Vid Vombs ängar fikade vi vid den första obsplattformen. Här intill Klingavälsån flög många vackra jungfrusländor som närstuderades (bild). Från tornet såg vi en sotmätare som blev föremål för både närstudier och foto. Ytterligare 5-6 ex sågs lite senare. Ett par bestånd av en hög, svagt gulblommig ört fångade någras intresse. Efter florastudier kunde den bestämmas till backruta, en ny bekantskap för de blomintresserade. I fågelväg noterades en vit stork som gick ganska nära oss medan både enkelbeckasin och storspov hördes spela. Översilningen var aktiv och här samlades en del andra våtmarksfåglar inkl. gulärlor.

Sista stopp blev vid de sydöstra vattenverksdammarna i Vombs Fure. Nitiska personer hade klippt all vegetation (suck!) och torkan gjorde inte saken bättre. De normalt fjärilsrika fälten var nu mest som en öken men minerna blev lite gladare när den rödlistade streckhedspinnaren dök upp framför oss. Några hann även med en obs av storfläckig pärlemorfjäril. Inne i mer skoglig miljö hittade vi bl.a. en stor och vacker kejsartrollslända och bred trollslända (bild) fanns det gott om bland många andra arter trollsländor. Även några ängssmygare och rödfransade björnspinnare gladde förstås medan en fångad blåvinge gav upphov till diskussion om arttillhörighet.Slutbudet blev en hane ljungblåvinge.


Hyby backar

Komstad ängar 2 juni 2018

På grund av den långvariga värmen och torkan blev den tilltänkta lokalen vid Listarums grushed ersatt av ett besök på de mycket vackra och vidsträckta ängsmarkerna vid Komstad, strax söder om Listarum. Den friska betesmarken, till stor del ännu obetad, innehöll flera miljöer med buskage, högre lövträd, fuktstråk, små dammar och gärdsgårdar. Vi tog oss runt i huvudsakligen tre ängspartier. Vid en liten, nästan blomfylld damm dansade mängder med troll- och flicksländor och som fond en vacker vit matta av ängsull.

Efter ca 3 timmars lugn promenad hade vi fått uppleva en riklig flora, variationsrik fågelsång och en rad med fjärilsarter varav tre rödlistade; violettkantad guldvinge, sotnätfjäril och ängsnätfjäril (bild). Därutöver trevliga arter som smultronvisslare, svingelgräsfjäril, ljungblåvinge och nattfjärilen rödfransad björnspinnare.

Över det ålderdomliga landskapet hängde nästan oavbrutet glador som lågt ”sniffande” inte tog någon notis om oss. Av fågellivet i övrigt gladdes vi speciellt av flera sjungande härmsångare varav en nästan i knäet på oss. Ett mindre antal tranor trumpetade från ovan.

Även botaniskt fick vi fin utdelning. En sällan skådad rikedom av humleblomster, tyvärr något avblommade, mötte oss alldeles i början. I ett par av ängarna fanns fina bestånd av majnycklar och bland alla smörblommor växte den likaså gulblommiga svinroten. Plötsligt stannade vi upp vid ännu en gulblommande växt. Färgen var dock mer varmt gul, mot det orangea, och bladen var bredare. Totalt räknade vi till 71 blomstjälkar av den hävdkrävande slåttergubben. En verklig trevlig överraskning. Arten har minskat kraftigt och är nu rödlistad.

Nu började värmen verkligen ta ut sin rätt. Vi körde en liten bit till Listarum där vi fikade uppe i skuggan på en rullstensås med fin utsikt över en brant torrbacke som verkligen gjorde skäl för namnet. Efter att ha sett lite mer av den mjukt svängda åsen tog vi oss ned för slänten med tjärblomster. Här nere vid vackra bestånd av prästkragar, hittade vi ett ex av den i Skåne ovanliga skogsvisslaren och strax efter två ex av den sobra sotmätaren med sina smalt vitdoppade vingspetsar. Mycket nöjda med turen bestämde vi att området vid Komstad borde få ett nytt besök och då förhoppningsvis med fler deltagare som gillar att njuta av allt som naturen bjuder på.


Frihult den 20 maj 2018

Vi startar från Grönby i högsommarvärme vid tretiden på eftermiddagen  för att hinna se över området innan grodorna börjar höra av sig lite senare. Frihult är vackert med kuperad ängsmark, här och där kantat av busk- och gräsridåer och så då alla dammarna.  Runtomkring har vi skogen som fond. Redan när vi tagit oss över stättan hör vi ”grodsång” från den ätliga grodan. Som den allmänt naturintresserade grupp vi är tar vi oss fram i slow motion – någon ser en växt, en fågel, en fjäril, man undersöker, diskuterar, frågar. Första dammen rymmer mängder av sländor, inte minst den stora fyrfläckade trollsländan. Tyvärr lyckas vi inte fånga den på bild trots många tappra försök. Vi ser också Nordisk kärrtrollslända, en hane med mörkt röda fläckar på mellan- och bakkropp. Och lite senare får vi en dagslända i håven, en Åsandsslända med vackert mönstrade vingar och graciösa spröt på bakkroppen.

Markerna lyser gula av smörblommor, med revsmörblomma och knölsmörblomma bl a.  Någon hittar den pyttelilla vårveronikan bland alla teveroniker, som bidrar till det stora blå inslaget. Sandkrassing finns det många och en hel del av arten liten sommarvicker, vackert rödlila. I de fuktiga partiernas ser vi bräsmor, vattenklöver och ängsull. Vi fortsätter mot nästa damm och mot nästa.... Här finns bra buskage och låga träd för lövgrodan, som nog tycker att det är för varmt att visa upp sig i dag tyvärr. Men flera fjärilar gör – den vackra mindre guldvingen ser vi gång på gång, den lyser som ett smycke i gräset. En citronfjärilshane flyger förbi oss, liksom en svingelgräsfjäril.  Kamgräsfjärilar ser vi flera, en lite missbildad från födseln kan tänkas. Och så får vi en puktörneblåvinge i håven med sin lilla ljusa kil på undersidan. Strax därefter blir det åter en puktörneblåvinge, en hona, delvis brunfärgad. Omfattningen av det bruna kan dock variera får vi lära oss.

Ett bra parti med höga stenar inbjuder till fikapaus. Och då hörs klockgrodor på lite håll. Var? Vilken damm? De tystnar snart igen. Vi har bra utblick över platsen, en stor flock dovhjortar betar inte så långt ifrån oss, och som vanligt är det en gudagåva att få vara ute i naturen med likasinnade. Vi ser en törnskata, ny för någon. Vad vacker den är! Tidigare har vi bl a haft gulsparv och stenskvätta. På vägen tillbaka ser vi vigg i en av dammarna.


Det blir en fin dag i det vackra vädret och i gott sällskap. Kanske för varmt för grodor, eller för tidigt på dagen. Sen kväll och lite regn är nog vad de önskar sig. Men trots allt – klockgrodor på håll och ätlig groda i vår absoluta närhet blev det!

   


Hyby backar

Hyby backar 13 maj 2018

Det blev exakt 1 år sedan förra exkursionen vid det vackra och omväxlande landskapet vid Hyby backar. Liksom då hade vi tur med vädret och mot slutet blev det nära nog högsommarvärme. De småfågelrika buskmarkerna bjöd på en lång rad fågelarter och vi fick tillfälle att jämföra flera arters sång som svarthättans flöjtande toner, trädgårdssångarens porlande sång och törnsångarens mer korthuggna ”Tycker du det, tycker du”-ramsa. Den sistnämnda var något av en karaktärsart i området.

En av de sent anlända tättingarna var törnskata som vi stötte på ett par gånger. Från de lite frodigare partierna sjöng näktergalar och ett flertal gökar hade fina uppvisningar varvid hanarna ibland kom i riktig extas. Extra kul var att vi fick se den bruna formen av hona.

Från de öppna och fuktiga till blöta området längst i öster fick vi höra flera surrande gräshoppsångare. Ett ex satt helt öppet i en fjolårsståndare och sjöng ganska nära oss. Fågelns ständiga huvudvridningar gör att sången tycks variera i styrka. En trevlig obs!

Till avdelningen rovfåglar kan speciellt nämnas en fiskgjuse som kom flygande med en nyfångad fisk. En ensam trana drog över och kanske hade den en häckande partner i närheten.

I det fina vädret var det gott om insekter med bl.a. fina observationer av troll- och flicksländor. Åtta arter dagfjärilar sågs där vi gladdes speciellt av alla aurorafjärilarna, kartfjärilar, kvickgräsfjärilar samt några nyinkomna amiraler. I det lite högre gräset stötte vi upp flera ex av svart mårfältmätare, en art tillhörande gruppen nattfjärilar.

Ett par ”fikor” med vacker utsikt förhöjde ytterligare en dag med livskvalitet. Som naturmänniska är det en lisa för själen att kunna vandra i sådana sköna marker.


Börringe mad

  Fågelskådningens dag/ Fågeltornskampen 5 maj-2018

Plats för detta var vid Börringe mad. Trots kylig morgon, ca 5 grader, var vädret strålande med endast tunna fjädermoln. Vi hade totalt ett trettiotal besökare som var nyfikna på fågelskådning. Fågeltornskampen, där fick  vi  se 61 arter vilket  var ungefär vad vi tänkt skulle vara möjligt. Tyvärr så uteblev flera relativt vanliga arter denna dag. Brunglada visade upp sig fint ett par gånger Vann gjorde södra lundentornet på öland med 108 arter. Vi placerade oss i mitten av dom 82 lagen som deltog. Även flera andra relativt vanliga arter saknades denna dag.Höjdpunkten förutom så många besökare var Brunglada som visade upp sig fint ett par gånger.


Bin och humlor i Trelleborg 21 april 2018

Idag hade vi bjudit in Göran Holmström att guida oss bland bin och humlor. Göran är en våra kunnigaste i landet inom dessa artgrupper. Vi började med ett besök i grusgropen i Maglarp. Här finns förutom en backsvalekoloni även en mycket spännande bifauna med flera ovanliga arter. Hela tre arter bin har upptäckts nya för landet här. Lokalen ligger strategiskt med tanke på detta. Dels läget nära sydkusten och dels en utmärkt biotop med grusmark och mycket sälg som bina hämtar pollen ifrån.

Det första biet som Göran fick tag på var en av de nya arterna, flodsandbi (vänster bild). Vi fick se både hane och hona. Honan till sandbin, det finns 60 arter i landet, gräver en bogång i sanden och placerar där en pollensäck som hon sedan lägger ett ägg i. Vill det sig illa kan ett s.k. gökbi i sin tur lägga ägg i gången. Dess larv dödar och äter sandbilarven och därefter dess pollensäck. Extra kul var att vi fick se ett par olika gökbin, bl.a. sälggökbi och storblodbi. Den senare är ett långt bi med helröd bakkropp och som parasiterar på vårsidenbi.

Allra högst upp flög några mindre bin som kunde bestämmas till just vårsidenbi resp. bandsandbi (höger bild). Arterna var ytterst lika så här behövdes verkligen experthjälp. Totalt kunde vi bokföra sju olika arter av solitärbin. Därutöver två humlearter: den ganska vanliga mörk jordhumla och gräshumla. Vid denna tid är det bara honor som flyger. Gräshumlan är mycket lik den vanliga stenhumlan, vilka båda har brunorange färg ytterst på bakkroppen. Gräshumlan har dessutom denna färg även på bakbenens behåring. Att kunna bestämma bin och humlor kräver håv, burk och lupp och en stor portion av nyfikenhet och mycket kunskap!

Efter snabbfika körde vi sedan till ”Övre” norr om Stadsparken där vi kunde studera flera ex av det nyinvandrade vårpälsbiet (mitten). De födosökte på rödblommande rosenrips (ribes). Vi såg både hanar och honor inkl. den helsvarta formen som påminde om små humlor. Utmärkande för arten är bl.a. den långa, raka snabeln ur vilken tungan slungas ut. Vårpälsbiet har sedan upptäckten 2010 spridit sig till en stor del av Skåne och är ett trevligt tillskott i vår insektsfauna.

Det dussintal deltagare som anslöt denna soliga dag fick lära sig mycket om främst de fascinerande solitära bina och dess liv. Säkert fick flera av oss ett nyvaknat intresse att studera vidare på egen hand. Som hjälp finns redan bestämningsnycklar för smalbin på ArtDatabanken och efterhand kommer även nycklar för sandbin och citronbin, allt i regi av Göran. Vi tackade honom idag för hans utmärkta guidning med lite röda, italienska drycker!


Vinterfåglar i backlandskapet – sön 14 jan. 2018

Vi var ett dussintal deltagare som hade samlats för att skåda vinterfåglar vid Lemmeströ och Gabeljung. Mellan E65’an och Havgårdssjön sträcker sig en markant höjdrygg i landskapet. Strax intill järvägsövergången utgick vår lilla vandring men innan dess fick vi se en blå kärrhök visa upp sig fint nere på en äng. Vi gick genom ekskog och upp mot grusbackarna där det tidigare låg en stor grustäkt. Nu är området en stor sänka i terrängen som utnyttjas till bete. Upp mot den övre delen finns djupa, gräsbevuxna erosionsrännor som skapar lite dramatik i den annars jämnt sluttande marken. Några grythål fanns också i den övre delen.

Vi intog vår position i lä av en skogsdunge och såg hur rovfåglarna elegant utnyttjade den friska ostvinden. Här fanns gott om glador men vi såg även fjäll- och ormvråk samt två havsörnar. Korpar och andra kråkfåglar kraxade runt bland alla rovisar. I den lilla dammen med det föga poetiska namnet ”Skitenbena” låg en gräsand och ett par storskrake.

Yvonne kom så fram med ett par annorlunda svampar hon funnit. Dels en gul och geléartad ”gullkrös” och dels några ”judasöron” som satt fast på en gren (se bild!).

Det blev snart dags för fika och några deltagare testade sin kondition genom att bestiga den högsta kullen i närheten där det gavs en fin utsikt över landskapet och ner mot Havgårdssjön.

Halvvägs i dagens program åkte vi till Gabeljung där promenaden gick genom lärkskog, bok- och askskog, granskog och hygge. I kanten av Kullatorpskärret fanns lite småfåglar som, som det annars var magert med. Bl.a. mindre korsnäbb, steglits, trädkrypare, nötväcka, bergfink och tre arter mesar kunde bokföras. Totalt under dagen noterades knappt 30-talet fågelarter.Kontakter:

 

 

 

 

 

Lars Sundlöf

lars.sundlof@gmail.com

0733-28 28 38

 

 

 

 

 

Anders Svensson

anders@tornseglare.se

0725-07 57 27

 

 

 

 

 

Christer Sjögren

alstadcity@telia.com

0733-94 51 92

 

 

Funderingar eller

frågor tveka inte

att kontakta oss.


Klicka här!